Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Áldott és örömteli húsvétot kívánunk! Krisztus feltámadt!

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Az elsős beiskolázás módja

 

Iskolánk ideológiailag elkötelezett intézmény. Felvételnél előnyt élveznek azok, akik evangélikusok, akiknek a testvére intézményünkben tanul vagy szülője itt dolgozik.

Az osztályba sorolásnál igyekszünk a szülők kérésének eleget tenni, de ezt nem tudjuk minden esetben biztosítani.

A beíratáskor be kell mutatni:

  • a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentumot,
  • a gyermek lakcímét igazoló dokumentumot
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és személyazonosságát igazoló dokumentumot
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (Óvodai szakvélemény),
  • kitöltött, aláírt szülői felügyeleti nyilatkozatot, adatlapot,  hittan (felekezet) választásáról szóló nyilatkozatot, szükség esetén meghatalmazást.
  • Ha van, nevelési tanácsadói véleményt, szakértői véleményt
  • a gyermek TAJ kártyáját

 

Beiratkozás napján az érkezési sorrend nem befolyásolja a felvételt és az osztályba sorolást!

 

 

A 2018/2019. tanévben induló képzéseinkről

  • angol irányultság
  • német nemzetiségi oktatás

 

 

Kedves Szülők!

 

Nagy gond az iskolaválasztás? Bizonytalanok, mert a legjobbat szeretnék gyermeküknek?

Az alábbi ismertetővel szeretnénk segíteni a döntésben.

Intézményünkben felmenő rendszerben alakítjuk ki az általános iskolai képzést, elképzelésünk szerint évfolyamonként két osztályban, amit azonban lehetőségeink és a felénk irányuló igények módosíthatnak.

Gyermekközpontú iskola megvalósítása a célunk, ahol diák, tanító, tanár egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, a gyermek személyiségének komplex fejlesztése, ahol jól meghatározott elvárásokat fogalmazunk meg a gyermekek képességeinek kibontakozatása, fejlesztése érdekében, ahol mindezt a szülőkkel való szoros együttműködésben tesszük, ahol minden kisgyermek, minden területen a saját tempójában fejlődhet.

Ideológiailag elkötelezett iskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek lelki fejlődésére is. Szorosan együttműködünk a helyi evangélikus, református és katolikus gyülekezetekkel.

Az osztályok irányultságát az alább felsoroltak közül az irántuk mutatkozó érdeklődés tükrében alakítjuk ki.

Angol nyelvi irányultságú osztály:

Már első osztályban megismerkedhetnek a tanulók az angol nyelvvel, játékok, dalok, mondókák tanulásával, az alapvető élethelyzetek, illetve környezetük szókincsének elsajátításával. Az angol foglalkozások csoportbontásban, heti egy (igény szerint kettő) órában valósulnak meg.

Itt a természetismeret, rajz és technika (TET) tantárgyakat tömbösítve tanítjuk, az élményszerzésre, tapasztalatszerzésre és tevékenykedtetésre helyezzük a hangsúlyt.

 

Német nemzetiségi oktatás:

A német nyelvoktató nemzetiségi oktatásban célunk nemcsak a német nyelv magas szintű elsajátíttatása, hanem a településen élő nemzetiség szokásainak, hagyományainak a megőrzése, átörökítése.

A német nyelvet csoportbontásban, heti öt órában tanítjuk játékos formában. Emellett a német népismeret heti egy órában szintén színesen, játékos formában vezeti be a diákokat a német/sváb hagyományok, kultúra világába.

Egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. A tehetséggondozást órarendbe illesztve tanítóink végzik. A felzárkóztatást külső szakemberek segítségével valósítjuk meg, lehetőség szerint az intézményen belül iskolaidőben.

 

Az egész napos iskolában egyenletesen elosztott tanórákon vehetnek részt a gyerekek,a napköziotthonban is magas színvonalú nevelőmunka folyik az osztályt tanító tanítókkal.

Arra törekszünk, hogy a kisiskolások a házi feladatot itt készítsék el, s a felszerelést csak hétvégére vigyék haza.

Célunk, hogy tanuljanak meg fokozatosan tanulni.

Feladatunknak tartjuk, hogy segítsünk nekik a szabad idő hasznos eltöltésében, így énekkar munkájába kapcsolódhatnak be, furulyaoktatást szervezünk nekik és működik a Zöld Pont szakkörünk is.

A korosztályi jellemzőknek megfelelően tartjuk meg a néphagyományokat, a kulturális és a nemzeti ünnepekre való megemlékezéseket.

A gyermekeknek a szabad levegőn történő játékhoz, sportoláshoz nagy udvar, sportpályák és játszótér áll rendelkezésre.

Copyright © 2019 PSG Rights Reserved.