Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8
Az Úr szeretetével tele van a föld. Zsoltár 33,5

PSG

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. Lk 3,8

Uram, ébreszd egyházadat, és kezdd rajtam.

Uram, építsd gyülekezetedet, és kezdd velem.

Uram, békességed örömhírét juttasd el mindenütt a földön,

és kezdd nálam.

Uram, gyújtsd meg szereteted tüzét minden szívben,

és kezdd bennem. Ámen

Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.” Lk 7,47

Tekints reánk, Urunk, és légy velünk, hogy mi is veled lehessünk.

Jöjj fényeddel, mert bennünk sok a sötétség.

Jöjj tanácsoddal, mert könnyen megtorpanunk.

Jöjj szépségeddel, mert olyan csúnyák és taszítók vagyunk sokszor.

Jöjj erőddel, hogy felegyenesedjünk.

Jöjj békéddel, hogy összhangra találjunk.

Jöjj jóságoddal, hogy bűneinkből hozzád meneküljünk.

Vedd el szívünk keménységét. Egyesíts bennünket az imádságban.

Jézus nevében fordulunk hozzád, mert általa megnyitottad előttünk az eget, és bezártad mögöttünk a pokol kapuját. Ámen

Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Róma 14, 19

Lelked templomává.

Kereszteld meg tűzzel egész egyházadat, hogy

megszűnjön benne minden megoszlás, és úgy jelenjék meg

a világ előtt, mint igazságod oszlopa és alapja.

Add mindnyájunknak Szentlelked gyümölcseként

a testvéri szeretetet, az örömöt, a békét,

a türelmet, a jóakaratot, a hűséget.

Szentlelked szóljon szolgáid ajkával, amikor

igédet hirdetik itt és mindenütt.

Küldd el vigasztaló Szentlelkedet minden bajba

jutott embernek és a rosszakarat áldozatainak.

Őrizd meg gyűlölettől, háborútól a népeket és vezetőiket.

Teremts Lelked erejével egyetértést.

Szentlélek, élet Ura és forrása. Bölcsesség és értelem Lelke.

Tanács és erő Lelke. Tudás és kegyelem Lelke.

Az Úr félelmének Lelke. Ámen

Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. 2 Korinthus 12,9

Erőt kértem az Úrtól,  s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem.

Bölcsességért imádkoztam, - és problémákat adott,

melyeket megtanultam megoldani.

Előmenetelt óhajtottam, - gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,

hogy dolgozzam.

Bátorságot kértem, - és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem.

Szeretetre vágytam, - és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,

hogy segítsek rajtuk.

Kegyes jóindulata helyett alkalmakat kaptam a jóra.

Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta imádságomat!

Amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. ApCsel 19,26

Az istenség olyan valaki, akinek természetfeletti hatalma van. Lehet valódi isten az, ami felett az embernek hatalma van? Egy bálványszobor, kabalafigura, egy karkötő a kézen, vagy egy amulett, szerencsegyűrű??? Az Isten felette áll az emberi világnak és felette az nem képes hatalmat gyakorolni. Isten erősebb az embernél, mindentudó, mindenható, mindenütt jelenvaló. Az emberi varázsszerek, mágikusnak vélt tárgyak erőtlen bálványok. A lelki tisztánlátásunkat elvakíthatják, de nem képesek segíteni, oltalmazni, szeretni. Ugyan ki hallott már arról, hogy a szerencsekarkötő az életét adta volna a barátaiért? Ugyan ki gondolná, hogy a plüss kabala bölcsességet ad és szeretetre tanít? Amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Jézus Krisztus igen. Hatalma a halálnál is nagyobb. Feltámadása bár értelmünkbe ütközik, de isteni szeretete a mi hitetlenségünket is bizalommá képes formálni.

Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Zsoltár 102,18

Tegnap reggel Isten jóságáról és irgalmáról szólt az ige, ma pedig rólunk, akik támasz nélkülinek, bizonytalannak és gyámoltalannak érezzük soksor magunkat. Persze ezt senki sem vallja be. Inkább a magabiztosságra törekszünk, arra, hogy mások ne lássanak gyengének. Szavainkkal is kifejezzük ezt és viselkedésünk is sokszor ezt tükrözi. Pedig kinek ne lenne félelme vagy olyan dolga, amiben tehetlennek és kicsinek érzi magát? Kinek ne lenne szüksége Isten láthatatlan támogatására, egy kis plusz segítségre, erőre, bátorításra? Lehet, hogy nem beszélünk róla, mert ez túl „ ciki”, de Isten látja, hogy szükségünk van rá. Tehát halljuk ismét a bíztatást: „Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat.”

Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Zsoltár 145,9

Ma már a harmadik napja, hogy zsoltárverset olvasunk fel reggel. Ezek az énekelt imádságok három évezredes szavak és három évezredes hitbeli tapasztalatról szólnak. Istenről szól az a mondat. Pontosabban arról, hogy ő mindenkihez jó és mindenkivel irgalmas. Sokan szeretnek panaszkodni, sopánkodni, elégedetlenkedni. Sokan beszélnek önmagukról elkeseredve és válnak pesszimistává. Pedig az életünkben nem a rosszat kell keresni, hanem annak az igazságát, amit ez az ige tartalmaz. Kedved lenne vitázni ezzel az igével? Tedd meg! Kezd magadon, és keresd meg a sorsodban Isten jóságának és irgalmának, megbocsátó szeretetének jeleit. Ha elakadtál, vagy kérdésed van, beszélgess másokkal is róla, fordulj a hitoktatódhoz, lelkészedhez…

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! Zsoltár 98,1

Az énekléshez ok kell és belső szabadság kell. Év vége felé már az most elsőéves gimnazistáknak is van kedvenc éneke és valószínű egyre többen rájönnek arra, hogy az éneklés öröm tud lenni. A zene olyat fejez ki, amit más művészet nem tud. Az éneklés nem helyettesíthető hangszerrel, mert az mibelőlünk fakad.  Hónapról hónapra új éneket énekelni fontos, mert hónapról hónapra formálódunk, alakulunk. Nemcsak a tudásunk lesz bővebb és nem csak idősebbek leszünk, hanem a belső, a lelki emberünk is alakul. Sőt, élettapasztalataink lehetnek Istennel átélt események, csodák. Emiatt pedig még is inkább képessé válhatunk az éneklésre, hiszen dalban kifejezni a hálát jobban megy, mint csupán szavakkal. 

Az Úr szeretetével tele van a föld. Zsoltár 33,5

Pár évvel ezelőtt kirándultunk Erdélyben. Csodálatos tájakat láttunk, lenyűgöző természeti szépség tárult elénk. De amikor kiszálltunk az autóból, hogy nagyobb sétát tegyünk, akkor megdöbbenten láttuk a hátrahagyott tűzrakók körül otthagyott sörös üvegeket, a forrásokat ellepő műanyag palackokat. Isten csodálatosnak alkotta világot, az ember pedig bepiszkítja, tönkreteszi. Isten szeretetét ezernyi módon és pillanatban tapasztalhatjuk, de az emberi meggondolatlanság, felelőtlenség és gyűlölet léte ezt sokszor megkérdőjelezi számunkra. Nézd ma úgy a világra, hogy szeretetből jött létre, nézz ma úgy az eseményekre és emberekre, hogy ők is Isten szeretetének a jelei!

Hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. 1 Péter 2,9

 

Uram, tégy engem békéd eszközévé,

hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,

hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,

hogy összekössek, ahol széthúzás van,

hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,

hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,

hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,

nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,

nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,

nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. (Assisi Szent Ferenc)

Jézus mondja: Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Jn 14, 18

 

Amikor úgy tűnik, nincs remény,

jöjjön hozzád áldásával az Isten,

hogy megláthasd fényét egy kisgyermek tekintetében.

Amikor úgy érzed, semmi okod az örömre,

jöjjön hozzád áldásával az Isten,

hogy kedvességére találj egy barát derűjén keresztül.

Amikor úgy gondolod, az élet túl komor,

jöjjön hozzád áldásával az Isten,

hogy bőrödön érezhesd a napfény és a szellő frissességét.

Amikor minden mozdulat olyan üresnek tűnik,

jöjjön hozzád áldásával az Isten,

hogy jelenlétét érezhesd egy idegen kézszorításában.

Amikor a jövendőt nyomasztónak látod,

jöjjön hozzád áldásával az Isten,

hogy feltárja előtted az élet szépségét egy ölelés biztonságában.

Amikor azt hiszed, már messze távolodtál tőle,

jöjjön hozzád áldásával az Isten, hogy felismerhesd:

ő ott állt mindvégig a hátad mögött, és szeretetével várt. ( Varga Gyöngyi)

Copyright © 2018 PSG Rights Reserved.